Ki diferans ki genyen nan vaksen ki Ayiti deja ak vaksen kont kowonaviris?

Category: Vaccin

Yon vaksen se yon medikaman pou fè prevansyon kont yon maladi. Chak vaksen pwoteje w kont yon maladi diferan, se sak fè gen anpil vaksen epi depi yon maladi enfektyez parèt yo travay sou li espesyalman. Diferans ant vaksen kite la deja ak vaksen kont kowonaviris la, yo chak dwe itilize pou pwoteje nou kont yon maladi diferan. Egzanp: Si yo pa vle yon moun gen yon fòm tibèkiloz grav, yap ba li vaksen BCG; Si se pou goumen kont kowonaviris se vaksen kont kowonaviris.

Lydolph BAUZIL