Ki problèm mwen kapab genyen lè mwen fin pran vaksen kont kowonaviris?

Category: Vaccin

Nan moman yap mete yon vaksen oswa nenpòt medikaman sou mache a gen yon ansanm efè segondè yo toujou konnen ki makonnen lè wap itilize l. Li nòmal pou resanti efè segondè yon vaksen. Gen yon lis efè segondè laboratwa kap fè vaksen an toujou fè w konnen avan ou itlize l. Vaksen Pfizer-BionNTech o Fatig o Tètfèmal o Doulèkoteyopikea o Frison , Fyèv o Koufèmal Vaksen Moderna o Doulèkoteyopikewla o Fatig o Tètfèmal o Fyèv o Vomisman Vaksen ASTRAZENECA o Doulèkoteyopikewla o Fatig o Tètfèmal o Fyèv , Frison o Vomisman o Diare Mas 2021, nan peyi lafrans yo te kanpe l paske li te koz yon boul nan san moun kite pran l. Vaksen Jhonson-Jhonson o Tètfemal o Fyèv o Anvi vomi o Doulèkoteyappikewla Sous: ▪ Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, ANSM, 5 mars 2021. ▪ “Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19”, ANSM, 5 mars 2021 ▪ FirstmonthofCovid-19vaccinesafetymonitoring,26février2021,CDCPcontrol.

Lydolph BAUZIL