Kijan yo teste vaksen pou verifye si li efikas?

Category: Vaccin

Yo evalye efikasite yon vaksen pandan tout wout lap fè jouktan li rive nan ko yon moun. Nan premye faz la, yo verifye si vaksen an bay yon repons ak mikwòb la. Nan dezyèm ak twazyèm faz la yo verifye ki pwoteksyon li bay ak ki risk ki akonpanye. Se pa Selman yon repons kò a ki di li efikas men yo verifye efikasite yon vaksen se jan li pwoteje moun.

Lydolph BAUZIL