Vaccin Coronavirus

Category: Vaccin
Dapre rezolisyon ki soti nan dat 16 mas 2021 an, li pa obligatwa pou yon moun pran vaksen kont kowonaviris la nan peyi dayiti. Moun ki deside pou pran l , pral siyen yon papye kote wap dako pou pa fe okenn swit legal kont ni laboratwa ki fe vaksen an e ni leta kap bay vaksen an. Ref: Atik 2, rezolisyon 16 mas sou vaksen kont kowonaviris nan peyi dayiti.
Category: Vaccin

Non,pran yon vaksen se pou li pwoteje w kont yon maladi sa vle di prevansyon. Depi w gen maladi kowonaviris la se pou rantre nan lopital pou jwen bon jan tretman ak viris sa.

Category: Vaccin

Tout lòt efè segondè ou santi, ou dwe di yon Famasyen oswa yon Medsen sa.

Category: Vaccin

Le yon moun vaksinen sav le di moun nan kapab pran viris la men lap gen posibilite pou li pa devlope yon sentòm grav ki kapab koz lanmò l.

Category: Vaccin

Vaksen se youn nan mwayen ki sove vi moun konsa tou li ameliore sante yon popilasyon. Fe vaksen mande yon makout lajan,si laboratwa yo deside pa fè vaksen gen anpil moun kap mouri. Imajine si tout di yo pap envesti ki kote lasante nou tap ye.

Category: Vaccin

Gentan gen 4 vaksen diferan ki otorize pou yo itilize nan mond lan. Pfizer,MOderna, AstraZeneka ak Johnsons/Johnsons. Efikasite yo chak diferan Pfizer efikas a 95 % Moderna efikas a 94,5 % AstraZeneka efikas a 82,4 % Johnsons/Johnsons efikas a 72 %.

Category: Vaccin

Vaksen yo bon, majorite nan yo gen efè segondè ki pa tro grav. Tout vaksen yo pase plizyè etap avan yo vin sou mache e yo esye yo plizyè fwa avan yon moun pran l. e si tout fwa ou santi ou gen yon bagay aprè ou fin pran yon vaksen, ekri nou.

Category: Vaccin

Yon vaksen se yon medikaman pou fè prevansyon kont yon maladi. Chak vaksen pwoteje w kont yon maladi diferan, se sak fè gen anpil vaksen epi depi yon maladi enfektyez parèt yo travay sou li espesyalman. Diferans ant vaksen kite la deja ak vaksen kont kowonaviris la, yo chak dwe itilize pou pwoteje nou kont yon maladi diferan. Egzanp: Si yo pa vle yon moun gen yon fòm tibèkiloz grav, yap ba li vaksen BCG; Si se pou goumen kont kowonaviris se vaksen kont kowonaviris.

Category: Vaccin

Nan moman yap mete yon vaksen oswa nenpòt medikaman sou mache a gen yon ansanm efè segondè yo toujou konnen ki makonnen lè wap itilize l. Li nòmal pou resanti efè segondè yon vaksen. Gen yon lis efè segondè laboratwa kap fè vaksen an toujou fè w konnen avan ou itlize l. Vaksen Pfizer-BionNTech o Fatig o Tètfèmal o Doulèkoteyopikea o Frison , Fyèv o Koufèmal Vaksen Moderna o Doulèkoteyopikewla o Fatig o Tètfèmal o Fyèv o Vomisman Vaksen ASTRAZENECA o Doulèkoteyopikewla o Fatig o Tètfèmal o Fyèv , Frison o Vomisman o Diare Mas 2021, nan peyi lafrans yo te kanpe l paske li te koz yon boul nan san moun kite pran l. Vaksen Jhonson-Jhonson o Tètfemal o Fyèv o Anvi vomi o Doulèkoteyappikewla Sous: ▪ Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, ANSM, 5 mars 2021. ▪ “Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19”, ANSM, 5 mars 2021 ▪ FirstmonthofCovid-19vaccinesafetymonitoring,26février2021,CDCPcontrol.

Category: Vaccin

Poko gen vaksen pou kowonaviris la nan peyi Dayiti men konsèy minis la bay dwa pou ministè lasante achte vaksen an selo rezolisyon 16 mas 2021.

Category: Vaccin

1- Tetanòs 2- Epatit 3- Polyomielit 4- Tibèkiloz 5- Koklich 6- Difteri 7- Menenjit 8- Nemoni 9- Woujòl 10- Ribeòl 11- Dyare

a) Yo kreye yon bank ki chaje jèm ladan l. Jèm sa yo pase nan laboratwa,rekolte, trete e si li nesesè yo konn dezaktive mikwòb la. b) Yo mete Adjivan,Konsèvate,stabilizatè c) Yo kontwole e pwoteje vaksen an, pandan yo eseye l sou plizyè kobay. Apre yo depoze tout projè a bay otorite ki konsène pou yo jwenn aksè pou yo mete l sou mache. d) Yo retire dlo ki ladan l pou yo fè l tounen poud konsa la pi byen konsève. e) Yo mete l nan yon anbalaj ki adapte avè l

Category: Vaccin

Yo evalye efikasite yon vaksen pandan tout wout lap fè jouktan li rive nan ko yon moun. Nan premye faz la, yo verifye si vaksen an bay yon repons ak mikwòb la. Nan dezyèm ak twazyèm faz la yo verifye ki pwoteksyon li bay ak ki risk ki akonpanye. Se pa Selman yon repons kò a ki di li efikas men yo verifye efikasite yon vaksen se jan li pwoteje moun.

Category: Vaccin

Vaksen yo aji pandan lap prepare pou defann kò w. Li ede sistèm kap defans lan konnen e goumen ak yon mikwòb. Lè yon moun vaksinen kont yon maladi, risk pou enfekte a bese e moun sa difisil pou li transmèt maladi ak yon lòt moun. Lè yon moun vaksinen kont yon maladi li diminye posibilite pou mikwòb la mache nan lari, rete nan anviwonman nou. Vaksinen se pwoteje vi w ak yon lòt.

Category: Vaccin

Gen vaksen ki gen yon pati oswa tout mikwòb la,genyen ki gen yon mikwòb yo touye ak chalè oswa ak pwodui chimik. Anplis de mikwòb la kise yon antijèn, Vaksen yo gen: -Stabilizatè,ki garanti bon jan kalite vaksen menm aprè yo fin fèt epi li anpeche tout sa ki nan vaksen yo degrade. -Konsèvatè, ki pou anpeche mikwòb yo rantre -Dilyan, Pi souvan se dlo oswa dlo sale ki fèt nan bonjan kondisyon pou mete poud la avan yo bay yon moun li. -Adjivan: Ki ede sistèm kò w aktive repons li yo.

Category: Vaccin

Depi w jwenn mikwòb sistèm defans kò w reaji. Li reaji nan 2 fason: a- Li elimine mikwòb la b- Li jere l pou li pa fè dega Pou sa fèt,kòw pwodui antikò pou konbat tout mikwòb. Lè w pran vaksen, li ede kò w konnen mikwòb la epi prepare l pou li goumen avèk li. Kidonk vaksen an ede kò w sonje mikwòb(Memwa) e defann li kont tout dega lap pote.

Category: Vaccin

Depi w jwenn mikwòb sistèm defans kò w reaji. Li reaji nan 2 fason: a- Li elimine mikwòb la b- Li jere l pou li pa fè dega Pou sa fèt,kòw pwodui antikò pou konbat tout mikwòb. Lè w pran vaksen, li ede kò w konnen mikwòb la epi prepare l pou li goumen avèk li. Kidonk vaksen an ede kò w sonje mikwòb(Memwa) e defann li kont tout dega lap pote.

Category: Vaccin

Pfizer BioNTech: 2 doz Moderna: 2 doz Astrazeneca: 2 doz Johnson/Johnson: 1 doz

Category: Vaccin

Pfizer BioNTech: 2 doz Moderna: 2 doz Astrazeneca: 2 doz Johnson/Johnson: 1 doz

Category: Vaccin

Vaksinen ti bebe yo se yon bagay ki enpotan ki non Selman kapab anpeche ti bebe yon seri de enfeksyon ki difisi l pou trete epi ki kapab tiye timoun yo fasil tankou: Koklich,menenjit,difteri,elatriye.. Epi vaksinen ede tout moun ki nan yon kominote gen yon bon sante paske li anpeche prezans maladi sa yo ki kapab transmet moun ak moun.

Category: Vaccin

Vaksinen se yon fason pou w pwoteje kont yon maladi e sove yon vi. Gen vaksen pou 20 maladi e chak lane gen 3 milyon moun ki sove ak koz vaksen. Vaksinen se pwoteje tèt ou ak kominote w.

Category: Vaccin

Pa gen okenn enfòmasyon ki mande pou fanm ansent pa vaksinen kont kowonaviris. Gen plis pase 30 mil fanm ansent ki gentan vaksinen nan mond lan.

Category: Vaccin

Pou kounya pa gen okenn enfòmasyon ki devwale pwoblèm ke yo jwenn ak moun kap viv ak VIH/SIDA ki pran vaksen.Kategori popilasyon sa gen yon sistèm defans ki fèb anpil. Nou ankouraje vaksinen depi li posib. Toujou pran medikaman w pandan wap aplike tout jès barye yo.

Category: Vaccin

Pa gen okenn enfomasyon ki devwale pwoblèm yo jwenn ak moun ki fè maladi sik ak tansyon oswa asmatik nan koze vaksinen kont kowonaviris.